Việt Minh Cướp Chính Quyền, 73 Năm Nhìn Lại (Phạm Cao Dương)

Bảy mươi năm đã trôi qua.  Bảy mươi năm bằng cả một đời người được coi như là thọ. Tính theo thế hệ, bảy mươi ba năm là tương xứng với gần ba thế hệ.  Đã đến lúc người ta cần phải xét lại những gì đã xảy ra bảy mươi ba năm trước, không thể mãi mãi bị lừa.  Sự thực lịch sử phải là sự thực, sự thực đầy đủ và trọn vẹn. 

Read More