Kỹ nghệ giải trí và triều đại Donald Trump (Bác sĩ Trần Xuân Ninh)

Tóm lại, là Donald Trump đã đánh bại toàn bộ hệ thống quyền lực đương thời có ảnh hưởng suy nghĩ, điều động vận hành xã hội, điều kiện hoá cung cách hành xử người dân Hoa kỳ. Sự đánh bại to lớn này khiến cho người ta nghĩ đến tính cách mạng. Tuy nhiên, bản chất Trump là một thương gia thì không thể là người cách mạng. Sự thay đổi Trump mang lại nếu có, chỉ là vì Trump đã nhẩy được vào giới siêu quyền lực cho tới nay chỉ do một số độc chiếm quyết định.

Read More